Teketek Haber

JEOLOJİK YAPISI

JEOLOJİK YAPISI
23 Ocak 2019 - 9:01

Kahramanmaraş Şehri‘nin genel jeolojik özellikleri yerleşmenin kuruluş yerini doğrudan etkilemektedir. Kahramanmaraş ve çevresi, Güneydoğu Anadolu’nun jeolojik evriminin ortaya konulması açısından farklı tektonik birlikler ve bunların ilişkilerinin görüldüğü kilit bir bölgedir. Kentin güneyindeki üçlü kavşak, Amanoslar, Engizek ve Arabistan kalkanında ‘Pre Alpin, Alpin ve Post Alpin Formasyonlarını” oluşturmaktadır (Korkmaz, 2001, s. 47). Kahramanmaraş’ı yüzeyleyen birimler yaşlıdan gence doğru, “Paleozoyik yaşlı Keban – Malatya Metamorfitleri, Triyas – Kretase yaşlı Binboğa Metamorfitleri, Üst Jura – Alt Kretase yaşlı Koçali Karmaşığı ve Göksun Ofiyoliti, Senoniyen – Senomaniyen yaşlı Karadut Karmaşığı, Alt – Orta Eosen yaşlı Midyat Grubu, Orta Eosen yaşlı Maden Karmaşığı ve Üst Miyosen yaşlı Kuzgun Formasyonu, Yavuzeli Bazaltlar ve Ahmetçik Formasyonları”ndan oluşmaktadır. Kahramanmaraş Şehri’nin kuzey kesiminde yer alan Elbistan, Göksun ve Afşin İlçeleri çevresinde yüzeyleyen “Malatya Metamorfitleri” birim şist ve mermerlerden, Afşin ve Göksun ilçeleri çevresinde görülen “Binboğa Metaformitleri” yer yer şist ara katkılı mermer ve kristalize kireç taşlarından, Şehrin doğusunda Bindirme Kuşağının önünde doğu–batı doğrultusunda uzanan “Koçali Karmaşığı” ofiyolitik kayaçlar olan dunit, harzburjit, serpantin, gabro, diyabaz, çamur taşı ve pelajik kireçtaşlarından, Göksun ve Elbistan İlçeleri arasında olan “Göksun Ofiyoliti” tabakalı ve izotrop gabro, levha dayk karmaşığı ile volkano sedimanterlerden, Kentin doğusunda Koçali Karmaşığı ile birlikte tektonik birlikler halinde Bindirme Kuşağının önünde yer alan “Karadut Karmaşığı” sedimanter kaya birimlerinden, Pazarçık İlçesi ve Türkoğlu çevresinde görülen “Midyat Grubu”nu oluşturan Gerçüş Formasyonu konglomeradan, “Hoya-Kavalköy Farmosyonu” dolomitik ve çörtlü kireç taşından, “Gaziantep Formasyon” tebeşirli ve killi kireçtaşından, Elmalı Kasabası ile Elbistan İlçesi’nin güneyinde bulunan “Maden Karmaşığı” volkano- sedimanter kayaçlardan, Türkoğlu çevresinde bulunan “Kuzgun Formasyonu” çakıl taşı, kum taşı, kil taşından, Pazarcık İlçesinde bulunan “Yavuzeli Bazaltları” olivinli bazalttan, Afşin, Elbistan ve Göksun İlçelerinde bulunan “Ahmetcik Formasyonu” çakıl taşı, kumtaşı ve kil taşlarından oluşmaktadır (Kahramanmaraş İl Çevre Durum Raporu, 2006 s. 9-10).