Teketek Haber

Milyonları ilgilendiren üç kanun resmen yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme  imkanı tanıyan

Milyonları ilgilendiren üç kanun resmen yürürlüğe girdi
18 Mayıs 2018 - 8:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı üç  kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Erdoğan tarafından Anayasa’nın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile  104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca onaylanarak yayımlanmak  üzere Başbakanlığa gönderilen, 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun  ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 7142 sayılı  “6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum  Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik  Yapılması Konusunda Yetki Kanunu”, 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların  Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin  Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a göre, 4’ü vakıf olmak üzere 20  yeni üniversite kurulacak. Aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik,  İnönü, Selçuk, Erciyes’in de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümleri yeni  üniversitelere bağlanacak.

Gazi Üniversitesinden bazı bölümlerin bağlanacağı “Ankara Hacı Bayram  Veli Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite eğitim hayatında yer alacak.

İstanbul Üniversitesi bölünerek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa  kurulacak. Bu üniversite, İstanbul Üniversitesine bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence  Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor  Bilimleri, Veteriner, Mühendislik fakültelerinden oluşacak. Ayrıca üniversitede,  yeni oluşturulacak diş hekimliği, eczacılık, iktisat ve işletme fakülteleri de  olacak.

Kanuna göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik  Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal  Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli  Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi,  Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi,  Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik  Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık  Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kurulacak.

Ayrıca Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi,  Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla 4  yeni vakıf üniversitesi açılacak.

BAKANLAR KURULUNA KHK ÇIKARMA YETKİSİ

7142 sayılı “6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında  Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu”na göre,  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, tüzük, Bakanlar Kurulu, Başbakan,  Başbakanlık, kanun tasarısı gibi bazı ibareler yer almayacağı için bu ibarelerin  ilgili kanun ve KHK’lerden çıkarılabilmesi ve yeni sisteminin gerektirdiği  düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi veridi.

Bakanlar Kurulunun bu yetkisi, cumhurbaşkanının yemin ederek göreve  başladığı tarihe kadar geçerli olacak.

BAKANLAR KURULU HANGİ KONULARDA KHK ÇIKARABİLECEK?

Kanuna göre, Bakanlar Kurulu şu konularda KHK çıkarabilecek:

“Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerinin  düzenlenmesi, Kanunlar ve KHK’lerde yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, İcra  Vekilleri Heyeti, İcra Vekilleri Heyeti Kararı, Bakanlar Kurulu Kararı, Bakanlar  Kurulu Yönetmeliği, Hükümet, Başbakan, Başvekil, Başbakanlık, Başvekalet,  sıkıyönetim, nizamname, kanun tasarısı gibi bazı ibarelerin değiştirilmesi,  yürürlükten kaldırılması veya bu çerçevede kanunlar ve KHK’lerde yer alan ilgili  hükümlerin yeniden düzenlenmesi, mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların  bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesi, uygulama imkanı kalmayan kanun ve  KHK’lerin yürürlükten kaldırılması, kanun ve KHK’lerde yer alan bakanlıkların,  kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri,  personeli ve teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, üst  kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine son verilmesine ilişkin  usul ve esasların düzenlenmesinin sağlanması, cumhurbaşkanının yürütme yetkisine  ilişkin hususlara dair hükümlerin düzenlenmesi ile bu bent kapsamındaki ilgili  hükümlerin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması.”

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARA YENİDEN YAPILANDIRMA

7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması  ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”a göre, vergi ve vergi  cezaları, idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı  kamu alacakları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri,  emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu  alacaklara ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer’i alacakları  yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırmada 31 Mart 2018 tarihi esas alınacak.

Belediyelerin 31 Mart 2018’den önceki dönemlere ilişkin vergi ve  gecikme cezaları ile faizleri, düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş  su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları  yapılandırılacak.

Mükellefler, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarını artırdıkları  takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık Gelir ve  Kurumlar Vergisi incelemesi ve bu senelere ilişkin olarak bu vergi türleri için  daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.

İşletmelerde olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine,  teçhizat ve demirbaşlar hakkında düzenleme yapılacak.

“Varlık barışı” düzenlemesi

Kanuna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve  diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince  sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan  para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla  taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında  elde ettikleri kazançlar hakkında düzenlemeye gidildi.

Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve  diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka  veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları  serbestçe tasarruf edebilecek.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin  olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar  vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan  edecek ve aynı sürede ödeyecek.

Bu kapsamdaki varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal  kurumlardan kullanılan yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan  kredilerin en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

YAPI KAYIT BELGESİ VERİLECEK

Kanuna göre, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata,  eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31  Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları ile  tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek. Belge, yapının yeniden inşa  edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, Yapı Kayıt Sistemi’ne yapı  sahibinin beyanına göre kaydedilecek.

İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi  Yarımada içindeki bazı alanlar ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı kapsam  dışında olacak.

Ayrıca kanunla yaşlılık aylığında yüzde 100’e yakın artış sağlandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AF

Üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle  ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile  kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde  2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli  Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette  bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya  iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.

EMEKLİLERE RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Kanuna göre ayrıca emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner  lira ikramiye verilecek.

İş yeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir  yıllık sigorta primleri Hazine tarafından karşılanacak.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında olanlar yeniden  atanabilecek.