Teketek Haber

TÜSEB personel alımı yapıyor! Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı KPSS şartsız

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), bünyesindeki eksikliği gidermek üzere farklı kadrolara toplamda 14 personel alımı yapılıyor. Başvuru şartları nelerdir?

TÜSEB personel alımı yapıyor! Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı KPSS şartsız
23 Mayıs 2018 - 14:38

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre TÜSEB bünyesine Doktora derecesine sahip 3 (üç) Araştırmacı ve Yüksek Lisans derecesine sahip 11 (onbir) Uzman personel istihdam edilecektir. Başvuru yapacak adaylardan KPSS şartı aranmayacaktır. İşte başvuru şartları…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR? 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartlar aranır.

– Türk Vatandaşı olmak. c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

– Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

– Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

– Yabancı uzmanlar için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.

– Belirtilen yabancı dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Söz konusu ilana başvuru yapacak adaylar, başvurularına başlayabilirler ve en geç 01 Haziran 2018 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlana başvuruda bulunmak için referans kodunu ve sözlü sınava katılmak istediğini belirtir bir dilekçe ve ilanda istenilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak aşağıdaki adrese elden, posta yolu veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan en fazla bir pozisyon için başvuruda bulunabilir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

– İş Başvuru Formu (İlan metninin en son sayfasında yer almaktadır). (Ek-1)

– Diplomanın aslı veya noter veya okul tarafından onaylı örneği veya EDevlet Kapısından alınan mezuniyet belgesi kabul edilecektir. (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.) (Diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noter veya okul tarafından onaylı örneği). Evrak tesliminde “ Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir.

– Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (Ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Başkanlıkça tasdikli örneği). (ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodunun bulunması gerekmektedir.)

– Yabancı Uzman olarak başvurulması durumunda çalışma iznini gösterir belge.

– Adli Sicil Belgesi. ( E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

– Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. ( E- Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

– Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (İş Başvuru Formu için kullanılan fotoğraf dışında.)

– Özgeçmiş (CV). BaĢvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması Ģarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağırılmayacaktır.

İlanın Detaylarını Görmek İçin Tıklayınız…