Teketek Haber

YENİKENT’TE HAYAT BAŞLADI

YENİKENT’TE HAYAT BAŞLADI
30 Haziran 2022 - 13:40

Kahramanmaraş’ın en büyük toplu konut projelerinden olan Yenikent konutlarında taşınmalar başladı. Kooperatif yönetimi, son daire satışlarının da 02 Temmuz’da yapılacağını bildirdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın himayesinde başlatılan Yenikent Yapı Kooperatifi projesinde taşınmalar başladı. Kahramanmaraş’ın en büyük toplu konut projeleri arasında yer alan Yenikent Yapı Kooperatifi, son dairelerin de satışı için ihaleye hazırlanıyor. 02 Temmuz 2022 Saat 10:00’da 27 adet giriş kat dairenin satılacağını bildiren Kooperatif yönetimi, ihalenin açık teklif usulü yapılacağını bildirdi.
Kooperatif yönetimi, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Büyük bir özveri ile yapımını sürdürdüğümüz Yenikent Yapı Kooperatifi projemizde sona yaklaştık. Yapımını tamamladığımız ve oturuma uygun hale gelen dairelerimizi üyelerimize teslim ettik. Şuanda taşınma işlemleri başladı.
1.         Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti S.S.Dulkadiroğlu Yenikent konut yapı kooperatifine ait 27 adet giriş kat dairenin satış ihalesi  Açık Teklif usulü belirtilen tarih ve saat’te, S.S Dulkadiroğlu Yenikent konut yapı kooperatifi şantiye alanında  yapılacaktır.

2.         İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı her bir daire için 5.000,00 (beşbin) TL dir.Nakit olarak  ihale saatinden önce 

3.         Albaraka Türk Katılım Bankası S.S.Dulkadiroğlu Yenikent Konut Yapı koopertifi hesabına                                                                                                                                                            yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.

4.         Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

5.         İhaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir. Şartname alan kişilerin şantiye alanına girp daireleri görmesine izn verilecektir.

6.         İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.         Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, tellaliye gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 

8.         İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

9.         İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

10.       GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a.         Tedavüldeki Türk parası

11.       İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a.         Geçici teminat belgesi; açıklama olarak işin adı, ihale kayıt numarası teminatın türü belirtilecektir.

b.         İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

c.         Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

 

12.       Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.

13.       İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

               İlgililere ilanen duyurulur.