Teketek Haber

İşte KDV düzenlemesinin ayrıntıları

Maliye Bakanı Naci Ağbal,

İşte KDV düzenlemesinin ayrıntıları
27 Şubat 2018 - 17:26

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM’ye sevkedilen katma değer vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının ayrıntılarını açıkladı:

1985 yılında yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Kanunu 33 yıldır uygulanmaktadır. Zaman içerisinde Kanunda değişiklikler yapılmakla birlikte temel yapısı bugüne kadar çok önemli bir değişikliğe uğramamıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununa ilişkin geçen sene başlatılan kapsamlı çalışmalar çerçevesinde, Kanunun uygulanmasına ilişkin sorunlar tespit edildi, diğer ülke örnekleri analiz edildi, sivil toplum örgütleriyle toplantılar yapıldı.
Tüm yapılan çalışma sonuçları taraflarla tekrar paylaşıldıktan sonra Kanun Tasarısı oluşturuldu.

Kanun Tasarısının amacı yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek; işletmeler üzerinde oluşan finansman yükünü ortadan kaldırmak; küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak; kayıtlılığı teşvik etmek ve vergi uygulamalarında mükellef haklarını güçlendirmektir.

Bu amaç çerçevesinde 25 maddeden oluşan Kanun Tasarısı oluşturulmuştur.

DEVREDEN KDV’NİN İADESİ MÜMKÜN HALE GELİYOR
Kanun Tasarısı içerisinde reform niteliğinde değişiklik öngören en önemli düzenleme, indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açılmasıdır.

İşletmeler yaptıkları yatırımlar veya alışları nedeniyle yüklendikleri KDV’yi, eğer yeterli düzeyde tahsil ettikleri KDV yoksa sonraki dönemlere devretmekte ve Devletten iade olarak talep edememektedirler.

Bu durum birçok işletmenin bilançosunda yıllara yayılan devreden KDV stokunun oluşmasına neden olmaktadır.

Mevcut yasa, kronik hale gelen bu sorunu devam ettirmektedir. İşletmelerimiz bu nedenle bir taraftan devreden KDV’leri varken diğer yandan finansman ihtiyacı çekmektedirler.
Bu sorunun ortadan kalıcı şekilde kalkması, işletmelerimizin üzerinde finansman yükü oluşmaması için devreden KDV’nin iade edilemeyeceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılarak, devreden KDV’nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi sağlanmaktadır.  12 aylık süre 3 aya kadar indirilebilecektir. 

GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT BİRİKMİŞ DEVREDEN KDV’LERİN İADESİ MÜMKÜN OLABİLECEK
2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV, Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacak.
Uzun yıllardır oluşan devreden KDV’nin, değişik yollarla mükellefe mahsuben veya nakden iadesinin önü açılıyor.
Maliye Bakanlığı bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan gelen devreden
KDV’yi vergi incelemeleri yaparak iade etmeye başlayacak.

ESNAFIMIZA KDV BEYANINDA İHTİYARİ OLARAK KOLAYLAŞTIRILMIŞ BEYAN SİSTEMİ GELİYOR
Yapılan düzenlemeyle işletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı, aylık KDV dahil hasılatları üzerinden alışları nedeniyle yüklendikleri KDV’nin tutarına bakmaksızın belirlenen bir oranda KDV beyanında bulunacaklardır. 
Böylelikle küçük işletmeler daha kolay bir sistemle KDV yükümlülüklerini yerine getirecektir.

ESNAFIMIZIN ÖDEYECEĞİ KDV’YE 2 AY ERTELEME GELİYOR
İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmelere, aylık katma değer vergisi beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı getirilmektedir.

İHRACATÇILARA YAPILACAK KDV İADELERİ HIZLANACAK
Mevcut sistemde ihracat işlemlerinde sadece ihraç edilen malın bünyesine giren yüklenilen KDV iade edilebiliyor. Yapılan değişiklikle, yüklenilen KDV dışında olan diğer KDV de iade edilebilecek.

İSTİSNALARIN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor. 
Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor. 
Gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna kapsamına alınmaktadır. 
Konfeksiyon kırpıntılarının teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır.
Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemi katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

HAYIRSEVERLERE KDV TEŞVİKİ GELİYOR
Hayırseverler tarafından yaptırılarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kamplarının inşa edilmesine ilişkin hayırseverlerce satın alınan mal ve hizmetler katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır.

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURT İÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİNE KDV VE ÖTV DÜZENLEMESİ YAPILIYOR
Gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına yapılan teslimler katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden istisna tutulmak suretiyle, yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği giderilmektedir.

YABANCILARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNE KDV İSTİSNASI GELİYOR
Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye’de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor. Sağlık hizmetleri dışındaki diğer hizmetler Katma Değer Vergisine tabi olmaya devam edecek.

BEDELSİZ TESLİM VE HİZMETLERE KDV TEŞVİĞİ GELİYOR
·    Özel okulların, üniversite ve yüksekokulların verdiği bedelsiz eğitim öğretim hizmetleri,
·    Özel öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri,
·    Kanunların zorunlu kıldığı bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları,
·    Kamu kurumlarına yapılan bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları,
·    Gıda bankalarına yapılan bedelsiz çeşitli malzeme teslimleri,
·    Kanunda sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları bedelsiz teslimlere ilişkin, diplomatik temsilcilikler ile yabancı hayır kurumlarına yapılan teslim ve hizmetler,
nedeniyle yüklenilen Katma Değer Vergisi gider yazılmak yerine indirim ve iadeye konu edilebilecek.

KDV İNDİRİM HAKKI KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR
Teknoparklarda bulunan şirketlerin istisna kapsamındaki işlemleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmak suretiyle işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergiyükünün kaldırılması amaçlanmaktadır.
Serbest bölgelere verilen hizmetler ile bu bölgelere yapılan ihraç amaçlı hizmetler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan sağlanıyor.
Restorasyon işleri kapsamındaki mimarlık hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan sağlanıyor.

KDV İNDİRİM HAKKINA İLİŞKİN KOLAYLIKLAR SAĞLANIYOR
İndirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmaktadır.
Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin teslim ve hizmet nedeniyle hesaplanmış olan katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesine izin verilmektedir.
Zayi olan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanmaktadır.

GRUP ŞİRKETLERİNE BİRLEŞTİRİLMİŞ KDV DÖNEMİ BAŞLIYOR
Birbiriyle % 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş Katma Değer Vergisi beyannamesi verme imkanı getiriliyor.

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV MATRAHI DARALIYOR
Sahibi olduğu arsayı müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya işyerleri için KDV ödeyecek.

İKİNCİ ELDE KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAHI YENİDEN TANIMLANIYOR
İkinci el araç veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin, mükellef olmayanlardan aldıkları ve vasfında önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde katma değer vergisi matrahı, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenmektedir.
 
ÜÇ AY İÇİNDE YAPILMAYAN KDV İADESİNE FAİZ ÖDEMESİ GELİYOR
Mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini üç ay içerisinde alabilmelerine, aksi takdirde kendilerine faiz ödenmesine imkan sağlanmaktadır.

KDV İADE İNCELEMELERİ İÇİN VERGİ DENETİM KURULU BÜNYESİNDE ÖZEL GRUP BAŞKANLIĞI KURULUYOR
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yeni bir grup başkanlığı olarak Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı ihdas edilmektedir.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER DE KDV İADE RAPORU DÜZENLEYEBİLECEK
Serbest muhasebeci mali müşavirlere belirli sınırlar dahilinde iade raporu düzenlettirebilme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.
 

escort Mecidiyeköyescort Şişliescort Bakırköyescort Halkalıescort Avcılarescort Şirinevlerescort Bahçeşehirescort Taksimescort Beşiktaşescort Kartalescort Kadıköyescort Ümraniyeescort Anadolu Yakasıescort Maltepeescort Beylikdüzüescort Pendikescort Avrupa yakasıescort Adanaescort Kocaeliescort Antalyaescort Gaziantepescort beşiktaşescort ataköy