kartal escortkonya escortbodrum escortalanya escortside escort

Teketek Haber

TAPU VE İMAR KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TAPU VE İMAR KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK
22 views
10 Temmuz 2019 - 10:38

Kanuna göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler,  tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları  halinde, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme  tamamlanabilecek.

Kadastro tespiti veya tapu sicilinde gerçekleştirilen işlemler  nedeniyle oluşan hatadan olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine, ayni ve şahsi  hak lehtarlarına, hatanın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu  gösteren tebligat yapılacak.

Yapılacak işlem konusunda tapu kaydının beyanlar hanesine belirtme  yapılacak ve bu belirtme düzeltme işlemi kesinleşinceye kadar korunacak. Tebliğ  tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgililerince muvafakat verilmesi halinde  düzeltme işlemi yapılacak.

Bu süre içinde muvafakat verilmezse, tapu müdürlüğünce hatalı kayıt  resen düzeltilerek işlem sonucu ile düzeltme işlemine karşı tebliğden itibaren 60  gün içinde asliye hukuk mahkemesinde dava açılabileceği ilgilisine bildirilecek.

Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak

Kanunla birlikte tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi,  bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının daha kolay ve  külfetsiz bir şekilde düzeltilebilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı blok numaralarının  düzeltilebilmesi için; blok bazında kat malikleri kurulunun salt çoğunluğuyla  alınmış karar ile lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü  tarafından hazırlanan teknik rapor gereğince düzenlenen ve ilgili idarece  onaylanan yeni vaziyet planı tapu müdürlüğüne sunulacak.

Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı bağımsız bölüm  numaralarının düzeltilebilmesi için lisanslı harita ve kadastro bürosu veya  kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilgili idarece onaylanan teknik rapor  tapu müdürlüğüne sunulacak. Bu düzeltmelerde ayni ve şahsi hak lehtarlarının  muvafakatı aranacak.

Tarım arazileri izin alınmadan tarımsal amaç dışında  kullanılamayacak

İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle tarım arazileri Toprak Koruma ve  Arazi Kullanımı Kanunu’nda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında  kullanılamayacak, planlanamayacak, köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı  yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek.

Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında  düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazlar, ilgisine göre  Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılarak  veya satın alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu  mülkiyetine geçirilecek.

Kullanım amacına uygun özel tesis yapılabilecek

Ortaklık payına konu kullanımlardan, yol, meydan, ibadet yerleri, park  ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere yapı yapılabilecek diğer alanlarda alanların  kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi halinde ilgili kamu  kuruluşunun uygun görüşü alınarak plandaki kullanım amacına uygun özel tesis  yapılabilecek.

İlgili mevzuat uyarınca hiçbir şekilde yapı yapılamayacak alanlarda  geçici de olsa yapı yapılmasına izin verilmeyecek. Mevcut yapılar  kamulaştırılıncaya kadar korunabilecek. Bu alanlar 5 yıllık imar programı süresi  içinde, kamu mülkiyetine geçirilmek zorunda olacak, bu süre en fazla 1 yıl  uzatılabilecek.

Parsel maliklerinin hisselerini idareye hibe etmeleri veya bedelsiz  devretmeleri durumunda, idare, devir işlemlerini bedel almaksızın  gerçekleştirmekle yükümlü olacak. Bu işlemler için parsel maliklerinden hiçbir  vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel  alınmayacak.

Kamu kullanımına ait sosyal, kültürel ve teknik altyapı alanlarının,  Hazine veya kamu mülkiyetindeki alanlarla trampa yapılması halinde de şahıs veya  özel hukuk kişilerinden hiçbir vergi, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve  herhangi bir ad altında bedel alınmayacak. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul  ve esaslar bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenecek.

İmarlı alanlarda parselasyon planının yapılması esas olacak

İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak  öncelikle parselasyon planının yapılması esas olacak. İmar planı bulunan  alanlarda, ifraz (ayırma) ve tevhit (birleştirme) işlemleri, parselasyon planı  tescil edilmiş alanlarda yapılabilecek.

Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya  tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması gerekecek.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen merkezi yönetim  kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu  mülkiyetine ait alanlarda parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun  alanlarla koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama  imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında  parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit yoluyla bu parsellerin plana uygun  oluşması sağlanacak.

Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde;  maliklerden birinin talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi  aralarında anlaşmaları için yapacağı tebliğden itibaren 3 ay içerisinde  maliklerce anlaşma sağlanamaması halinde, resen tevhit ve fiili duruma göre ifraz  yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkili olacak.

Kanuna göre, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı  sırasında alınacak düzenleme ortaklık payları, yüzden 40’tan yüzde 45’e çıkacak.  Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların,  düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde 45’ini geçemeyecek.

Kamu ortaklık payları kaldırıldı

Mevcut düzenlemedeki kamu ortaklık payları (KOP) kaldırılarak yerine  düzenleme ortaklık payı (DOK) getirildi.

Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerle bölgenin  ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri  ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis  alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor  alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün  uygulandığı yol, su yolu, resmi kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet  alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan  ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire  alanları gibi umumi hizmet alanlarından oluşacak.

Düzenlemeye tabi tutulan alan içinde bulunan taşkın kontrol tesisi  alanları Hazine mülkiyetindeki alanlardan karşılanacak.

Bölgenin ihtiyacına ayrılan alanlardan belediye hizmetleriyle ilgili  olanlar, bu amaçlarla kullanılmak kaydıyla ilgili belediye adına, diğer alanlar  ise imar planındaki kullanım amacı doğrultusunda, bu amacı gerçekleştirecek olan  idareye tahsis edilmek üzere Hazine adına tescil edilecek.

Herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı  alınmayacak ancak her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta  artış olması halinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan  değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk uygulamadaki düzenleme  ortaklık payı oranını yüzde 45’e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık  payı kesintisi yapılabilecek.

Belediye veya valiliğin parselasyon planlarını, imar planlarının  kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl içinde yapması ve onaylaması esas olacak.  Parselasyon planı yapmamaları sebebiyle doğacak her türlü kamulaştırma iş ve  işlemlerinden belediyeler veya valilikler sorumlu olacak.

Mevcut yapılar nedeniyle parsellerden düzenleme ortaklık payı  alınamadığı hallerde, bu payın miktarı, düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için  yapılacak kamulaştırmada kullanılmak üzere bedele dönüştürülecek.

Bedel takdiri, bedel tespiti esasları gözetilerek Sermaye Piyasası  Kanunu’na göre lisans almış gayrimenkul değerleme uzmanları veya ilgili idare  takdir komisyonlarınca raporlandırılarak tespit edilecek. Tespit edilen bedel,  tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilecek.

Tespit ve ilan edilen bedel, yeniden değerleme oranında güncellenmek  suretiyle ödenmedikçe devir yapılamayacak ve yapı ruhsatı verilemeyecek. Bedelin  tamamen ödenmesi halinde taşınmaz maliki ya da idarenin talebi üzerine terkin  edilecek.

Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek parseller, öncelikle  düzenlemeye alınan taşınmazın bulunduğu yerden, bu mümkün olmuyorsa en  yakınındaki eş değer alandan verilecek.

Düzenleme alanında bulunan imar adalarında, asgari parsel büyüklüğünü  karşılamak kaydıyla, imar uygulama alanında kalan hisseli arsa ve araziler, hisse  sahiplerinin muvafakatı halinde veya fiili kullanım esasına göre müstakil hale  getirilebilecek.

Uygulama imar planında hüküm bulunmaması halinde yönetmelikte  belirlenen asgari parsel büyüklüklerinin altında parsel oluşturulamayacak.

Kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaç ve  yapılar, belediye veya valilikçe bedeli ödenerek sökülüp yıkılabilecek.  Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça yönetmelikle belirlenecek.

Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda  yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il  tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan  yapılabilecek.

Etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen,  sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunlu olacak. Etüt ve projelerinin  inşasının sorumluluğu, müellifi ve fenni mesulü olan mimar ve mühendislere ait  olacak. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro  paftasına işlenecek. Bu alanlara yapılacak seralar için yola cephesi olan komşu  parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh  konulmuş olmak kaydıyla yola cephe sağlama koşulu aranmayacak.

Yapılaşmamış parseller, parsel maliklerinin muvafakatı, araç giriş ve  çıkışlarının trafiği aksatmaması ve ilgili idareden izin alınmak kaydıyla zemini  geçirimli malzemeyle kaplanarak ve gerekli işaretlemeler yapılarak, yapı  kapsamına girmeyecek şekilde açık otopark olarak işletilebilecek.

Metruk binaların yıkım işlemleri

Metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede  tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların  sahiplerine bu yapıların izalesi için belediye veya valilikçe 3 gün içinde  tebligat yapılacak.

Tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin  internet sayfasında 30 gün süreyle ilan edilecek. Tebligat varakası, tebliğ  yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılacak. Malik dışında binada ikamet  amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılacak.

Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece  belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan  kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya  valilikçe yapılacak. Yapılan masraf yüzde 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil  edilecek.

İmar planlarında kamu hizmetleri için ayrılan yerlerde alanı, sınırı,  hisse düzeltimi yapılamaması nedeniyle zamanla sicili ile zemini uyumsuz hale  gelen veya zamanla farklı nedenlerle fiili kullanıcısı ile maliki farklılaşmış  parseller gibi konu çeşitliği ve taraf fazlalığı bulunan ve münferit davalarla  çözümü mümkün olmayan taşınmazların sınır ve koordinatları Çevre ve Şehircilik  Bakanlığının teklifiyle Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Belirlenen alanlarda her türlü iyileştirme, iş ve işlemler ile  tapudaki işlemlerin yürütülmesinde, imar planı ve imar uygulamaları ile hak  sahibine devir ve benzeri ilgili işlemlerde bakanlık yetkili olacak. Uygulamaya  ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça belirlenecek.

Rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak

Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi  haleflerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri  üzerine taşınmazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rayiç bedel  üzerinden doğrudan satılacak.

Bu gelirler hakkında Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi  ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un ilgili  maddelerindeki hükümler uygulanmayacak.

Yapı kayıt belgesine konu taşınmaz için İmar ve Gecekondu Mevzuatına  Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanununun Bir Maddesinin  Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tapu tahsis belgesi alınması ve bu  belgeye esas arsa bedellerinin ödenmiş olması halinde ayrıca satış bedeli  alınmayacak.

Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen  kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için  ecrimisil alınmayacak. Tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecek ve satış  tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup  edilecek. Bu tutardan fazlası iade edilmeyecek.

İmar Kanunu’na eklenen maddeyle yürürlük tarihinden önce ilgili idare  veya yetkili kurumca onaylanmış ancak tescil işlemi tamamlanmamış parselasyon  planlarında hesaplanmış düzenleme ortaklık payı kesintilerine göre yürütülen iş  ve işlemlere iki yıl süreyle devam edilecek.

Hazineye ait tarım arazilerinin satışında başvurular 31 Aralık’a  uzatıldı

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı  bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım  arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019’a kadar uzatılacak.

Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30 yıl içerisinde  1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde,  güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında artırılarak  güncellenen bedel arasındaki fark, son kayıt malikinden tahsil edilecek.

Bu süre içerisinde tarım arazilerinin 3 yıl aralıksız olarak tarımsal  amaçla kullanılmaması halinde, satış işlemi iptal edilerek, taşınmaz resen Hazine  adına tescil edilecek ve ödenen bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade  edilecek.

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer  Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Hazineye  intikal eden yapı ve tesislerin satışında, yapı ve tesis bedeli, yapı yaklaşık  birim maliyet bedelinin yüzde 5’i olarak hesaplanacak.

Silivri ve Çatalca’daki Hazineye ait taşınmazların satışı

İstanbul ili Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere  köyleri ile Çatalca ilçesi Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve  Yaylacık köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesi Binkılıç  Mahallesinin yerleşim alanında bulunan Hazineye ait taşınmazların 7 bin  metrekareye kadar olan kısmı 19 Temmuz 2003 tarihinden önce kullanılıyor olması  ve kullanımın halen devam etmesi kaydıyla ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar  idareye başvuruda bulunulması halinde, kullanıcılarına veya bunların kanuni  haleflerine doğrudan satılabilecek.

Satışlarda satış bedeli, ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı,  uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlarda Orman Köylülerinin Kalkınmalarının  Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin  Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un  Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanacak.

Türk Medeni Kanunu’nun, ipoteğin terkinini isteme hakkına ilişkin  düzenlemesinde yapılan değişiklikle ipotek süreli olarak kurulmuşsa sürenin  bitiminden itibaren 30 gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde İcra ve İflas  Kanunu’na göre şerh konulmaması halinde ipotek, malikin talebiyle tapu  müdürlüğünce terkin edilecek. Bu düzenleme 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Belediye Kanunu uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanları  içerisinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait olup harca esas  değer üzerinden belediyelere devredilen gayrimenkuller için Cumhurbaşkanınca  kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kararı alındığı tarihten itibaren ecrimisil  tahakkuk ettirilmeyecek ve tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecek.  Tahsil edilenler ise iade edilecek.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na eklenen geçici maddeyle 19  Temmuz 2005 tarihinden önce onaylanan 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planları  veya arsa vasfı kazanmış parseller ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten  önce belirlenen onaylı köy veya mezraların yerleşik alanı ve civarı ile yerleşik  alanlar izinli kabul edilecek.

Eş değer 2/B arazisi verilebilecek.

2/B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması nedeniyle  satın alma ve iade hakkından yararlanamayanlara, 31 Aralık 2020 tarihine kadar  başvuruda bulunmaları halinde durumlarına göre eş değer 2/B arazisi  verilebilecek.

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman  Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım  Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’a eklenen geçici madde ile başvuru ve ödeme  süreleri uzatıldı.

Buna göre, 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım  arazilerinin satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru  süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde  ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen  taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 16 Aralık  2019’a kadar uzatıldı.

Süresi içinde başvuru yapılmayan taşınmazların satış bedeli, 2/B  taşınmazları ve Hazineye ait tarım arazileri için kanunda belirtilen başvuru  sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden ve ödeme yapmak  amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için TÜFE aylık değişim  oranları toplamında artırılarak hesaplanacak.

Süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuru süresinin  uzatılmasından yararlanabilmesi için bu şekilde hesaplanan satış bedelinin yüzde  50’sinin yapılacak tebligattan itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekecek.

Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden  fazlasını vadesinde ödemeyenlerin düzenlemeden yararlanabilmesi için vadesi  geçmiş taksit tutarlarının tamamının, vadesi gelmemiş taksit tutarlarının ise  yüzde 50’sinin 16 Aralık 2019’a kadar ödenmesi gerekecek.

Afet riski nedeniyle yıkılan yapıların sicilindeki haklar

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun  kapsamındaki yapıların sicilinde bulunan haklar ve şerhler, yapının yıkılmasından  sonra hisseler üzerinde devam edecek. Bu haklar ve şerhler, dönüşüm uygulamasında  tapuda yapılacak işlemler için engel teşkil etmeyecek.

Yeni yapılar için kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi safhasında  belirtilen haklar ve şerhler, muvafakat aranmaksızın yalnızca söz konusu haklar  ve şerhlerden yükümlü olan malike düşecek bağımsız bölümler üzerinde devam  ettirilecek.

Dönüşüm uygulamalarındaki taşınmazların, dönüşüm uygulamaları için  yapım işini üstlenen müteahhide devredilmesi durumunda, müteahhidin üçüncü  kişilere olan borçları nedeniyle bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbir  uygulanamayacak.

Yapım işine başlanılmasından itibaren 6 ay içinde kat irtifakının  kurulmaması durumunda bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbirler uygulanacak.

Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde gerçek ve özel hukuk tüzel  kişilerince uygulamada bulunulması durumunda, yapım işini üstlenen müteahhitlerin  payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve  idarenin iznine göre yapılabilecek.

Müteahhit, kendi payına düşen bağımsız birimlerin satışına izin  verilmesi için idareye müracaat edecek. İdare, yerinde tespit yaparak veya yapı  denetimi sisteminden kontrol ederek inşaatın tamamlanma oranını belirleyecek ve  bu oranın yüzde 10’u altındaki oranda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin  satışının yapılabileceğini ilgili tapu müdürlüğüne bildirecek.

Müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin, inşaatın tamamlanma  oranında veya bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün maliklerin  muvafakatı gerekecek.

Maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun  kapsamındaki alanlarda ve parsellerde maliklerce anlaşma sağlanmasından sonra bir  yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanılmamışsa veya yapım işi belirli bir  seviyede durdurulmuş ve en az 6 aydır inşai faaliyete devam edilmiyorsa  sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az 3’te 2 çoğunluğuyla  karar alınabilecek.

Bu kararla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurularak yeni yapının  yapım işine başlanılıp başlanılmadığının veya yapım işinin, projenin  bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla devam edip etmediğinin  tespiti istenecek.

Belirtilen durumların tespiti halinde, müteahhide 30 gün süre  verilerek işe başlaması veya devam etmesi gerektiği, aksi takdirde bu sürenin  bittiği tarihte sözleşmelerin resen feshedileceği bildirilecek.

Buna rağmen işe başlanılmaması veya devam edilmemesi durumunda, ayrıca  ihtar çekmeye gerek kalmaksızın 30 günlük sürenin bittiği tarihte hak sahipleri  ile müteahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile  arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın  resen feshedilmiş sayılacak.

Fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira  yardımı ödemeleri, hak sahiplerinden geri talep edilemeyecek.

Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarla  kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi,  yangın, patlama gibi sebeplerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski  bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve  ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen  yapılabilecek.

Riskli yapıların listesi kapılarına asılacak

Riskli olarak tespit edilen yapıların listesi, bu yapıların kapısına  asılacak ve ilgili muhtarlıkta 2 gün süreyle ilan edilecek. Riskli yapı tespiti  işlemi, bu ilanla maliklere şahsen tebliğ edilmiş sayılacak.

Riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince  2 gün içinde itiraz edilebilecek ve itirazlar 3 gün içinde teknik heyetler  tarafından incelenip karara bağlanacak.

Yapıların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen süre içinde  tahliye edilmesi mecburi olacak. Verilen sürede yapıların tahliye edilmemesi  durumunda, kilitli olan kapıları açmak veya açtırmak da dahil olmak üzere tahliye  ve yıktırmaya yönelik iş ve işlemler, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de  yardımıyla yapılabilecek.

Tapuda yapılacak satış, devir, ipotek tesisi işlemleri ile tapu  kaydındaki hakların ve şerhlerin terkini işlemleri de dahil bütün tapu ve  kadastro işlemleri, yıkım ve yapıma ilişkin her türlü izin ve ruhsat iş ve  işlemleri, diğer idareler nezdinde yürütülecek iş ve işlemler, maliklerin ve  ilgililerin muvafakati aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşüne  göre yapılacak.

Uygulama yapılacak alanda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait  taşınmazlardan dönüşüm uygulamasına dahil edilecek olanlar ile özel mülkiyete  tabi diğer bütün taşınmazlar, Bakanlığın talebi üzerine Hazine adına tescil  olacak.

Yapılacak yeni yapılar için inşaat ruhsatı, Hazine adına düzenlenecek  ve hak sahiplerine haklarına karşılık gelecek bağımsız bölümlerin devri  yapılıncaya kadar kat irtifakı ile kat mülkiyeti Hazine adına kurulacak.

Uygulama yapılacak alan sınırları içinde bulunan taşınmazlarla ilgili  daha önce imzalanan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı  inşaat sözleşmeleri, bu sözleşmelerin taraflarının ve diğer ilgililerin  muvafakatı aranmaksızın, uygulamaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca  yürütülmesinin uygun görüldüğü tarih itibarıyla feshedilmiş sayılacak.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da  yapılan değişiklikle, kanunun yürürlüğe girmesinden önce müteahhitten kaynaklanan  sebeplerle inşaatına başlanmamış ya da yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş  yapım işlerinde de 1 yıllık ve 6 aylık süreler beklenmeden sözleşmenin feshi  imkanı getirildi.

Sınavda başarılı olanlar “Milli Emlak Uzmanı” kadrosuna atanacak

Kanunla birlikte Milli Emlak Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve  sınav tarihi itibarıyla en az 3 yıl görev yapan, mevzuatta öngörülen diğer  şartları taşıyan personelden, 5 yıl içerisinde iki defa yapılacak sınavda  başarılı olanlar “Milli Emlak Uzmanı” kadrosuna atanacak.

konulu porno filmhizmetçi porno
yaşlı pornogrup toplu sexbrazzers pornogrup porno