Teketek Haber

MARAŞ VE ANTEP MİLLİ MÜCADELESİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ*

MARAŞ VE ANTEP MİLLİ MÜCADELESİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ*
31 Ocak 2018 - 22:11

Yrd. Doç. Dr. Cengiz ŞAVKILI**

Arş. Gör. Tülay AYDIN***

Özet

İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşının ardından imzalanan Mondros Mütarekesi ile savaş sırasında imzaladıkları gizli anlaşmalar ışığında Osmanlı Devleti topraklarında işgallere başlamışlardı. Güney Doğu Anadolu ve Suriye Bölgesi üzerinde hassasiyet gösteren İngilizler, Maraş, Urfa, Antep ve Adana bölgelerini işgal ettiler. Bu işgal edilen yerler15 Eylül 1919’da imzalanan Suriye İtilafnamesi uyarınca el değiştirmiş ve Fransa yeni işgalci statüsüne geçmiştir. Antep ve Maraş’ın bu işgaller ile başlayan kader birliği mücadelenin son safhasına kadar devam etmiştir. Bilhassa Ermenilerin işgal kuvvetleri ile olan ittifakı ve halkın manevi değerlerine saldırıları, bu şehirlerdeki halkın mücadele azmini ve maneviyatını yükseltmiştir. Birçok ortak nokta barındıran Antep ve Maraş Milli Mücadelesi, Kuva-yi Milliye bünyesinde çete ve şehir içi savaşları şeklinde ortaya çıkmış ve büyükbir mücadele örneği sergilenmiştir. Bu savaşlar sonunda her iki şehirde meclis tarafından ödüllendirilmiştir. Milli Mücadelenin de seyrini değiştiren bu savaşlar ülke kaderinde önemli bir rol oynayarak; halkın motivasyonunu artırmış ve işgal edilen bütün ülke topraklarının kurtarılmasına öncülük etmiştir.

*Bu bildiri TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

** Yrd. Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam  Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, savkili67@ksu.edu.tr.

*** Ar. Gör.,Phd, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, tlyaydn05@gmail.com.